دکتر سید وحید خلیل اژدادی

سرپرست شبکه بهداشت و درمان  شهرستان ماسال

سرپرست بیمارستان رسالت ماسال 

شماره  تماس: 43665030-013

            دورنگار: 43665040-013

  پست الکترونیکی:  masal@gums.ac.ir 

                        

آخرین بروز رسانی : 04 اردیبهشت 1401