شرح وظایف واحد گسترش شبکه ها  :

 •    شناخت  خصوصیات جغرافیایی ، جمعیتی و توانائی های بالقوه منطقه و تهیه طرح های جدید متناسب با شرایط اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی در راستای برنامه های توسعه کشور.

 •   تعیین خط مشی و اولویت های منطقه در خصوص واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی .

 •    بررسی و مطالعه و برآورد محل های استقرار واحدهای بهداشتی .

 •    پیشنهاد ایجاد و راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی .

 •    مطالعه و بازنگری طرح های گسترش با توجه به تغییرات سیاسی، جغرافیایی و جمعیتی ایجاد شده در منطقه .

 •    بررسی و پیش بینی منابع و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی

 •    مشارکت و هماهنگی با سایر گروه های کارشناسی به منظور استفاده مناسب از فضا ، تجهیزات  و نیروی انسانی

 •    برآورد و تامین و توزیع نیروی انسانی

 •    آموزش و بازآموزی کارکنان (بدو خدمت وحین خدمت ).

 •   جلب مشارکت جامعه به منظور برنامه ریزی، تامین منابع و استقرار واحدهای بهداشتی درمانی

 •   بررسی و برآورد نیاز واحدها در زمینه بهبود استاندارد ساختمان، تجهیزات و نیروی انسانی

 •   هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در زمینه رفع نیاز جامعه به واحدهای ارائه دهنده خدمات.

 •  مشارکت در اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور ارتقای کمیت و کیفیت ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی ..

 •   پایش و ارزشیابی برنامه ها ی جارى.

 •   مدیریت وپایش برنامه پزشک خانواده وبیمه روستایی

 

راهنمای ارباب رجوع:

تعریف پزشک خانواده:

 

پزشک خانواده دارای حداقل مدرک دکترای حرفه ای پزشکی و مجوز معتبر کار پزشکی است پزشک خانواده مسئولیت دارد خدمات سلامت را بدون تبعیض سنی ، جنسی، ویژگی های اقتصادی اجتماعی و ریسک بیماری در اختیار فرد ، خانواده ، جمعیت و جامعه تحت پوشش خود قراردهد پزشک خانواده در صورت لزوم باید برای حفظ و ارتقای سلامت ، از ارجاع فرد به سطوح بالاتر استفاده کند و مسئولیت پیگیری تداوم خدمات با او خواهد بود . افراد تحت پوشش پزشک خانواده برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به او مراجعه می کنند و هر کس مایل نباشد از طریق وی وارد سیستم دریافت خدمات شود موظف است تمام هزینه های درمانی را شخصاً پرداخت نماید.

 

طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع:

در این طرح بیمار فقط به یک پزشک مراجعه می کند و اطلاعات پرونده پزشکی بیمار نزد همان پزشک است و خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز توسط وی یا سایر افراد تیم سلامت (پرستار،ماما و غیره) به بیمار ارائه می شود در صورت نیاز بیمار به خدمات تخصصی، با برگه ارجاع وی را به مرکز تخصصی ارجاع داده و پس از درمان شرح مراحل تشخیص و درمان در همان برگه ارجاع ثبت و از طریق بیمار به پزشک خانواده تحویل داده می شود.

به همین ترتیب در صورت نیاز به خدمات فوق تخصصی بیمار از طریق همان برگه ارجاع خدمات مورد نیاز را دریافت کرده و مجدد اطلاعات مربوط به شرح درمان در آن ثبت و تحویل بیمار می شود.

ساعت کاری پزشک خانواده :

 

پرونده سلامت:

پزشک خانواده موظف است پرونده سلامت جهت کلیه جمعیت تحت پوشش خود تشکیل دهد و در هر مراجعه و یا ارجاع نسبت به تکمیل آن اقدام کند.

کلیه اطلاعات پزشکی فرد در پرونده سلامت ثبت و ضبط می شود بنابراین پزشک خانواده از تاریخچه پزشکی بیمار کاملاً آگاه بوده و بر اقدامات تشخیصی و درمانی مورد نیاز آگاهی دارد.

 

مدارک لازم جهت صدور اولیه دفترچه روستایی:

1-تکمیل فرم صدور اولیه و تأیید آن توسط خانه بهداشت و شورای روستا.

2-ارائه یکی از مدارک زیر جهت شناسایی و صحت سکونت فرد در روستا یا شهرهای زیر 20000 نفر.

الف: فیش آب ، برق، گاز یا تلفن

ب: سند مالکیت و یا اجاره نامه که به تائید شورای محل و یا نیروی انتظامی رسیده باشد.

ج: تصویر سرکوپن روستایی

د: ارائه کدپستی برای ساکنین شهرهای زیر 30هزار نفر

3-ارائه کد ملی

4-اصل و کپی شناسنامه کلیه اعضاء(تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست و فرزندان بالای 18سال و تصویر صفحه اول مابقی اعضاء)

5-یک قطعه عکس 4×3 (برای افراد بالای 2سال)

 

شرایط لازم جهت صدور اولیه دفترچه روستایی:

1-سکونت در روستا یا شهرهای زیر20000نفر به مدت حداقل 6ماه

2-رعایت شرط خانوار(بیمه نمودن تمامی افراد واجد شرایط خانواده)

3-عدم داشتن بیمه از سایر سازمان های بیمه گر

4-کارگان فصلی در صورتی که بیش از 6 ماه متوالی روستا را ترک نمایند. مشمول بیمه درمان روستاییان نخواهند شد.

 

مدارک لازم جهت افزایش عائله:

1-تکمیل فرم بیمه نامه افزایش عائله و تأئید آن توسط خانه بهداشت و شورای روستا

2-اصل و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست و بیمه شده

3-ارائه کد ملی بیمه شده

 

مدارک لازم جهت تعویض دفترچه روستایی:

1-ارائه آخرین دفترچه معتبر که برگه تعویض آن به تأئید خانه بهداشت و شورای محل رسیده باشد.

2-یک قطعه عکس 4×3 برای افراد بالای 2سال سن

3-ارائه شناسنامه فرزندان اناث بالای 15 سال و ذکور بالای 18 سال

 

مدارک لازم جهت تمدید دفترچه روستایی:

1-ارائه آخرین دفترچه فاقد اعتبار که به تأئید خانه بهداشت و شورای محل رسیده باشد.

2-ارائه شناسنامه سرپرست

3-ارائه شناسنامه فرزندان اناث بالای 15 سال و ذکور بالای 20 سال.

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400